Како најбрзо до нов автомобил?

Финансискиот Лизинг е стандарден продукт на Мастер Лизинг, каде корисникот по помирување на сите обврски според договорот за финансиски лизинг, без дополнителни трошоци стекнува сопственост на возилото. Минималното учество кај финансискиот лизинг е дефинирано според условите кои ги пропишува Мастер Лизинг и изнесува 20% од продажната вредност на возилото.

Syndicate content